27 Mart 2012 Salı

Çek Kanunundaki Değişiklikler, Eklentiler ve Etkileri

1-       14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik:
Eski Hali:
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin adlî sicil kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler, bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.
Yeni Hali:
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler, bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.
2-        14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasına d bendi eklenmiştir:
Yeni Hali:
(7) Çek defterinin her bir yaprağına;
         a) Çek hesabının numarası,
         b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı,
         c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,
         ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,
         yazılır.
d) Çekin basıldığı tarih,

3-       5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik:
Eski Hali:
       (3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
                 a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
                 1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,
                 2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
                 b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
       1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
       2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını,
       ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yeni Hali:
       (3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
                 a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
                 1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,
                 2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
                 b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
       1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
       2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,
       ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.
4-       5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik:
Eski Hali:
       (6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
Yeni Hali:
       (6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına talepte bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
5-       5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.
(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.
6-       5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Eski Hali:
“Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”
Yeni Hali:
 “Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”
7-       5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Eski Hali:
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
Yeni Hali:
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu çek hesabı sahibine aittir.
8-       5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Eski Hali:
(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
Yeni Hali:
(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi hâlinde de verilir.

9-       5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Eski Hali:
(10) Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına yapılan itirazın kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.
Yeni Hali:
(10) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.
10-    5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Hali:
Etkin pişmanlık ve yasak kararının kaldırılması
       MADDE 6 – (1) Karşılıksız kalan çek bedelini, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında;
                 a) Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
                 b) Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,
       c) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına,
                 karar verilir.
                 (2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
         (3) Kişi, mahkûm olduğu adlî para cezası tamamen infaz edildikten veya bu cezayı ödemediği için hakkında hapis uygulanıp serbest bırakıldıktan itibaren üç yıl ve her hâlde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara itiraz edebilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
Yeni Hali:
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması
MADDE 6 – (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından  kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resen silinir ve bu işlem ilân olunur.”
11-    5941 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Eski Hali:
(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Yeni Hali:
(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.
12-     5941 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile mülga 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece,
idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir.”
13-    29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 726 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Eski Hali:
Madde 726 – Hamilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.
Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.
Yeni Hali:
Madde 726 – Hamilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren üç yıl geçmekle müruruzamana uğrar.
Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle müruruzamana uğrar.
14-    13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 814 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Eski Hali:

MADDE 814- (1) Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar.
(2) Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar.
Yeni Hali:

MADDE 814- (1) Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
(2) Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.Önemli Noktalar
1-       Çekin karşılıksız olması durumundaki hapis cezası kalktı. Diğer hapis cezaları duruyor.
2-       Adli sicil kaydı yerine T.C. Merkez Bankası kaydında olup olmama geldi.
3-       Çek defterleri 2012 sonuna kadar yenilenecek. Kullanılmamış çek defterleri iptal edilecek. Yeni çek yapraklarında basım tarihi de olacak. Bankanın asgari miktarın ödenmesi durumunda 1000 TL’lik asgari ödeme, çek yaprağının üzerinde yazılı olan basım tarihininden itibaren 5 yıllık zaman diliminde ibraz edilirse tazmin edilebilecek. Örneğin; elinizdeki karşılıksız çekteki basım tarihinden 3 sene geçmişse, bankadan asgari ödeme tutarını (2012 yılı için 1000 TL) 2 sene içinde tazmin etmelisiniz.
4-       Basım tarihinden itibaren 5 yıllık sürede bankaya ibraz edilmeyen çekler için muhatap bankanın asgari ödeme tutarını (2012 yılı için 1000 TL) ödeme sorumluluğu ortadan kalkıyor.
5-       Karşılıksız çek için çeki bankaya ibraz eden kişi, 6 ay içinde Cumhuriyet Savcılığı’ndan talepte bulunursa, çeki düzenleyen için çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı konabilir. Bu yasağa itiraz 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yapılmalıdır.
6-       Çek yasağının kaldırılması için çek bedelinin temerrüt faizi ile birlikte tamamen ödenmiş olması gerekmektedir. Çekin bedelinin ödendiğinin ispatı için çekin Cumhuriyet Savcılığı’na ibrazı yeterli değil. Çekin alacaklısından bu ödemenin yapıldığının belgelendirilmesi önemlidir. Noterden ibraname almak faydalı olacaktır. Cumhuriyet Savcılığı, UYAP aracılığıyla TCMB’ye çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kalktığını bildirir ve ilan eder. Çekin arkasını yazdıran kişinin Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı talebi geri çekmesi durumunda da çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kaldırılır. Ayrıca yasak konulmasından sonar 10 yıl geçince yasak re’sen kaldırılır.
7-       Bir tacirin, tacir olmayanlara özgü bir çeki ticari işinde kullanması durumundaki hapis cezası, 300-3000 TL arası para cezası ile değiştirildi.
8-       Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleri ile ilgili ödeme sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde doluyor.
9-       Çekler, vadeli çek haline geliyor. 2017 sonuna kadar ileri tarihli düzenlenen çeklerin üzerindeki düzenleme tarihinden önce bankaya ibrazı geçersiz. Ancak, çek sahibi talimat verirse, banka üstünde yazılan tarihten önce ödeyebilir.
10-    Hali hazırdaki davalar için Cumhuriyet Savcılığı’nca idari yaptırım kararı verilir.
11-    Çek hamilinin, çekin karşılıksız olması durumunda diğer cirantalara, keşideci ve ek borçlularına karşı icra yoluyla müracaat hakkının zamanaşımı altı aydan üç yıla çıkarıldı. Aslında bu zamanaşımının üç yıla çıkarılmasının pek bir anlamı yok. Eğer ödeyecek kişinin parası yoksa, zaten zamanaşımının uzun olmasının da bir anlamı yok. Eski kanun hükümlerine göre ibraz edilen bir çek için altı aylık zamanaşımı süresi hala geçerli (3 Şubat 2012’den önce bankaya yapılan ibrazlar).
12-    Çeki düzenleyen kişinin iflas ertelemesi kararı alması durumunda atanan kayyum, genelde şirketin mali durumunun düzeltilmesi için çalışmıyor. Dolayısıyla alacaklı için bir faydası yok.
13-    Ödenmeyen çeklerle ilgili bir sigorta çıkarılması gerekiyor.
14-    Çek yasaklısı olma şirketin ortaklarını veya müdürlerini etkilemiyor.
15-    Çekin arkasını yazdıran kişi, üst cirantadan parasını aldıysa, çeki düzenleyen kişiye çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirilmesi için Cumhuriyet Savcılığından talepte bulunma talebi, sadece çeki ibraz edip arkasını yazdıran kişi tarafından yapılabiliyor. Diğer cirantaların bir talepte bulunma hakkı yok.
16-    Karşılıksız çıkan çeklerle ilgili dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunulması durumunda, dolandırıcılık kararı tesbiti savcılığın takdirinde.
17-    Karşılıksız çekler için ihtiyati haciz kararı aldırılabilinir.
18-    Çeklerde aval (kefalet) mümkündür.

5941 Sayılı Çek Kanunu ile 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metinlerine ve 2 Mart 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda yapılan “Çek Kanunundaki Son Değişiklikler” panelindeki sunumdan alınan notlara göre hazırlanmıştır.

Hazırlayan:
Besim Çalışkan